хайгуулын үйл ажиллагаа хөгжил хоёрын харилцан хамаарал