уурхай мөнгөөр ​​арилжаалах компаниудын хөрөнгө оруулалт