барилгын ажлын явцад үүсэх сөрөг нөлөөллийг дахин боловсруулах