үзэсгэлэнгийн дээжийн дараа захидал танд баярлалаа