блок үйлдвэрлэх машиныг нэгдсэн улс оронд борлуулсан