нүүрс олборлохтой холбоотой байгаль орчны асуудлууд