нүүрсний уурхайн загварыг үйлдвэрлэх зардлыг хянах