үр ашгийг тооцоолоход боловсруулалтын зардлын тооцоо