хөдөлгөөнт болон статик шалгалтын үйлдвэр хоорондын харьцуулалт